ข่าวการประชุมและการปฏิบัติงาน

​ประชุมทางไกล​เพื่อรับฟังการชี้แจง​ ​เรื่องการเก็บข้อมูล​ตัวชี้​วัด​ร้อยละของประชาชน​ที่ออกกำลังกายห.....   7 พ.ค. 2564 12 ครั้ง
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบ.....   27 เม.ย. 2564 18 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO conference   20 เม.ย. 2564 22 ครั้ง
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดพิษณุโลก   19 เม.ย. 2564 25 ครั้ง
การประชุม ซักซ้อมแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   19 เม.ย. 2564 26 ครั้ง
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)   16 เม.ย. 2564 60 ครั้ง
ประชุม สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔   15 เม.ย. 2564 24 ครั้ง
กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 2) ผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังง.....   8 เม.ย. 2564 23 ครั้ง
ร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลย.....   8 เม.ย. 2564 23 ครั้ง