ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   16 ก.ค. 2558 91 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคา   16 ก.ค. 2558 79 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง   16 ก.ค. 2558 79 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ด้วยการแ.....   29 พ.ค. 2558 80 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬ.....   15 พ.ค. 2558 1168 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่ง.....   15 พ.ค. 2558 111 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 255.....   15 พ.ค. 2558 91 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 2.....   15 พ.ค. 2558 93 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการแข่งขันกีฬา ป.....   23 เม.ย. 2558 98 ครั้ง