ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา   16 ก.ค. 2558 83 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง   16 ก.ค. 2558 84 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ด้วยการแ.....   29 พ.ค. 2558 85 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬ.....   15 พ.ค. 2558 1204 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่ง.....   15 พ.ค. 2558 116 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 255.....   15 พ.ค. 2558 97 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 2.....   15 พ.ค. 2558 99 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการแข่งขันกีฬา ป.....   23 เม.ย. 2558 104 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการแข่งขันกี.....   21 เม.ย. 2558 84 ครั้ง