ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ .....   3 ก.พ. 2558 74 ครั้ง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)   3 ก.พ. 2558 80 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงาน   19 ม.ค. 2558 77 ครั้ง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)   19 ม.ค. 2558 133 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และทำรั้วสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   19 ม.ค. 2558 79 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงอาคารส านักงานและทำรั้วสำนักงานการท่องเที่ยว.....   19 ม.ค. 2558 75 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงอาคารสำนักงานและทำรั่ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   13 ม.ค. 2558 79 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการ แข่งขันกีฬา ป.....   29 ธ.ค. 2557 79 ครั้ง
เอกสารสอบราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในเข.....   25 ธ.ค. 2557 84 ครั้ง