ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในเข.....   25 ธ.ค. 2557 91 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างด าเนินโครงการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวของจังหวัดพิษณุโลกและจัง.....   25 ธ.ค. 2557 78 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาป.....   23 ธ.ค. 2557 109 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่ง.....   23 ธ.ค. 2557 147 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 25.....   23 ธ.ค. 2557 102 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 255.....   23 ธ.ค. 2557 85 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง   18 ธ.ค. 2557 86 ครั้ง
รายละเอียดของงานกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว   18 ธ.ค. 2557 85 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวของจังหวัดพิษณุโลก   18 ธ.ค. 2557 88 ครั้ง