แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์


ส่วนที่ 1 : ระดับความความพึงพอใจ

รายละเอียด : ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมากน้อยเพียงใด

ลำดับ คำถาม คำตอบ
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด
1ระดับความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก *

ส่วนที่ 2 : ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด : ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกอย่างไร

1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ