ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565
30 มิ.ย. 2565 21 ครั้ง
การอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มิ.ย. 2565 10 ครั้ง
การอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 มิ.ย. 2565 13 ครั้ง
การประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก
27 มิ.ย. 2565 9 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนดำเนินงานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที.....
23 มิ.ย. 2565 16 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ.....
22 มิ.ย. 2565 12 ครั้ง
การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวท่าโพธิ์ บริเวณคลองหนองเหล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภ.....
10 มิ.ย. 2565 32 ครั้ง
กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565
10 พ.ค. 2565 22 ครั้ง
กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง
8 พ.ค. 2565 18 ครั้ง