สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือเขต 3

ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค)   91 ครั้ง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)   79 ครั้ง
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วย.....   78 ครั้ง
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหา.....   60 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค)   91 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค)   85 ครั้ง
การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)   89 ครั้ง
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)   107 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ) ประเภทบุคคลธรรมดา (ส่.....   61 ครั้ง