แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

[O4] แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2564   22 เม.ย. 2564 236 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ พ.ศ. 2564-2566 (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.....   23 มี.ค 2564 336 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ พ.ศ. 2564-2566 (ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนัน.....   23 มี.ค 2564 199 ครั้ง
[O4] แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2563   14 พ.ค. 2563 349 ครั้ง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560 - 2564   10 มี.ค 2563 291 ครั้ง
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560 - 2564   10 มี.ค 2563 226 ครั้ง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564)   10 มี.ค 2563 201 ครั้ง