ข่าวการประชุมและการปฏิบัติงาน

งบทดลอง มิ.ย.65   7 ก.ค. 2565 0 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565   23 มิ.ย. 2565 5 ครั้ง
กิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด”(PHITSANULOK CLEAN & TIDY)   22 มิ.ย. 2565 4 ครั้ง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 มิ.ย. 2565 5 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้าน.....   17 มิ.ย. 2565 13 ครั้ง
กิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด”(PHITSANULOK CLEAN & TIDY)   16 มิ.ย. 2565 15 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน PMQA   14 มิ.ย. 2565 10 ครั้ง
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นกรรมาธิการ   9 มิ.ย. 2565 12 ครั้ง
ทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้จัดกิจกรรมภายใ.....   8 มิ.ย. 2565 23 ครั้ง