คู่มือแนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประก.....   12 พ.ค. 2564 2 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์   12 พ.ค. 2564 4 ครั้ง
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่   6 พ.ย. 2563 71 ครั้ง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   6 พ.ย. 2563 52 ครั้ง
แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์   17 ส.ค. 2563 78 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา (ฉบับ 2)   17 ส.ค. 2563 86 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา (ฉบับ 1)   17 ส.ค. 2563 87 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว   30 ก.ค. 2563 74 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC)   14 พ.ค. 2563 95 ครั้ง