วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

24 มิ.ย. 2563      1079 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วิสัยทัศน์  (Vision)

“เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน โดดเด่นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม”

พันธกิจ ( Missions)

1.  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวจังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่าง

2.  สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

3.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

4.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงนิเวศผจญภัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมสร้างสรรค์  MOTS

"วัฒนธรรมองค์กร  พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ"

  • M : Morality        หมายถึง  การประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

  • O : Orientation   หมายถึง  การมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

  • T  : Teamwork    หมายถึง  การปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม

  • S  : Skill              หมายถึง  การมีทักษะที่เหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงาน