การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3 ส.ค. 2563      223 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้จังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบ ปค.1, ปค.4, ปค.5 และ ป.ค.6 รายละเอียดผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด