มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

3 ส.ค. 2563      619 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงาน เรื่อง นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รายละเอียดประกาศปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

[O42] ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
[O42] ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด