ร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและในชุมชนชนบทของจังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคเหนือตอนล่าง

8 เม.ย. 2564      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสาวปุณณ์สิริ ถนอมมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและในชุมชนชนบทของจังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดพิษณุโลกได้รับจัดสรรจำนวน 20 โครงการ (1 โครงการ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย รายละไม่เกิน 250,000 บาท/โครงการ) การประชุมครั้งนี้พิจารณา จำนวน 5 โครงการ คงเหลือ 15 โครงการ ซึ่ง DEPA ยังคงเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกที่มีความประสงค์อยากขอรับสนับสนุนงบประมาณในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจของตนเอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก บริษัททัวร์ รถเช่า ธุรกิจทางการเกษตร เป็นต้น