บุคลากร

6 ธ.ค. 2559      4284 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางปริษา  ปานพรหม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โทร. 0 5532 1280

Email : phitsanulok@mots.go.th

นายรวัสสรร  ศิลปาภิสันทน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวปุณณ์สิริ  ถนอมมิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Email : misspoonsiri@gmail.com

นางธัมกัณฎ์  ก๊กมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

​​​​​​นางรุ่งเพชร  ใจทน

พนักงานการเงินและบัญชี (ช่วยราชการ)

นายสมนึก  สิงหะ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน

นายเวียน  คงสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกีฬา

นางสาวกุลวดี  พรหมชาติ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐชยาน์  ศรีบุญมาก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ

นางสาววารุณี  วงค์ฝั้น

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

นางสาวสกาวเดือน  แร่พรม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุ

นางสาวนันทพร  ป้อมสาหร่าย

เจ้าหน้าที่สถิติ

นางสาวทิฆัมพร  อรรถปฏิพัทธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

Email : tacphitsanulok@gmail.com

นางสาวเสริมศิริ  บุญยิ้ม

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวชุติมา  ศรีสังข์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกฤษฎีญ์ ฉันทพิชญาพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกชกร  พุทธคุณ

นักวิเคราะห์นักโยบายและแผน

นายอธิปวัฒน์  ฉัตรกมลธรรม

นักพัฒนาการกีฬา

นางสาวรัชนก  สิทธิกัน

นักวิเคราะห์นักโยบายและแผน