โครงสร้างบุคลากร

6 ธ.ค. 2559      614 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายขจรเกียรติ  แพงศรี

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

นางวรพร  สิงห์เรือง

ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวปุณณ์สิริ  ถนอมมิตร

นักวิเคราะห์นโยบายเละแผนปฏิบัติการ

นางธัมกัณฎ์  ก๊กมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชวลิต  ทองศรี

พนักงานธุรการ

นางรุ่งเพชร  ใจทน

พนักงานการเงินและบัญชี (ช่วยราชการ)