การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

13 พ.ค. 2563      303 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดยการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของส่วนราชการร่วมกัน และทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ แล้วรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดต่อไป รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลด